25%-

دستگاه آکوا پرو 6 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکواپرو مدل APRO-RO6

(2) قیمت اصلی ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال است.
25%-

دستگاه آکوا پرو 6 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکواپرو مدل APRO-RO6 FG

(1) قیمت اصلی ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۲۱,۸۷۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-

دستگاه آکوا پرو 6 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکواپرو مدل APRO-RO6 TP

قیمت اصلی ۱۶۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۲۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-

دستگاه آکوا پرو 7 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکواپرو مدل APRO-RO7 ORP

قیمت اصلی ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۸۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۲۹,۳۷۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
(2) قیمت اصلی ۱۶۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-

دستگاه آکوا پرو 8 فیلتر 10 مرحله ای

دستگاه تصفیه آب آکواپرو مدل APRO-RO8 SM-ORP PUMP UP

قیمت اصلی ۹۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۹۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۵۵,۶۲۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۵۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۸۵,۶۲۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-

دستگاه آکوا پرو 10 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکوا پرو مدل APRO-RO10 Plus

قیمت اصلی ۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۹۳,۱۲۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۵۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-

دستگاه آکوا پرو 11 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکوا پرو مدل APRO-RO11 Plus

قیمت اصلی ۱۶۰,۳۷۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
(1) قیمت اصلی ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۶۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۸۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۸۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-

دستگاه آکوا پرو 12 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکوا پرو مدل APRO-RO12 Plus

قیمت اصلی ۱۸۶,۶۲۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۴۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۲۲۷,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۸۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۸۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۳۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۴۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۵۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.
25%-
قیمت اصلی ۱۷۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.
40%-

دستگاه آکوا لایف 6 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکوالایف مدل ALIFE-RO6

قیمت اصلی ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال است.
40%-

دستگاه آکوا لایف 7 فیلتر

دستگاه تصفیه آب آکوا لایف مدل ALIFE-RO7 ORP

قیمت اصلی ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.
40%-

دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب سافت واتر مدل SW-RO6

قیمت اصلی ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.
40%-
قیمت اصلی ۹۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال است.
40%-
قیمت اصلی ۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۸,۵۵۰,۰۰۰ ریال است.
40%-

دستگاه تصفیه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب سی سی کا مدل CCK-RO6

قیمت اصلی ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال است.
40%-
قیمت اصلی ۹۷,۷۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال است.
40%-
قیمت اصلی ۱۱۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۶۸,۵۵۰,۰۰۰ ریال است.
40%-

دستگاه پیش تصفیه آب خانگی

دستگاه پیش تصفیه آکوا پرو مدل APRO-PreTreatment3

قیمت اصلی ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
40%-

دستگاه پیش تصفیه آب خانگی

دستگاه پیش تصفیه آب جامبو مدل JUMBO20-3

قیمت اصلی ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۴۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۹۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال است.