25%-
قیمت اصلی ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.
20%-
قیمت اصلی ۱۸۵,۶۲۵,۰۰۰ ریال بود.قیمت فعلی ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال است.